کلر زنی

کلرزنی

در روش کلر زنی مقدار کلر باقی مانده در آب پس از مدت ۳۰ دقیقه باید بین PPm 0.5-0.2 باشد،که نشان دهنده این است که آب کاملا ضد عفونی شده است.

توجه:

اگر مقدار باقی مانده کلر بیش از مقدار مذکور باشد یعنی کلر تزریق شده زیاد بوده و اگر کمتر باشد یعنی کلر تزریقی کم بوده و باید اضافه شود.

برای فاضلاب حدود PPm 10-30  کلر پیشنهاد شده است.

برای آب رودخانه ها PPm 1-5 کلر پیشنهاد می گردد.